ดิว อริสรา เข้าใจ คนติดภาพสมัยเกเร – ขอบคุณทุกโอกาสที่ให้พิสูจน์ตัว

อบคุณทุกคนที่ให้โอกาสได้พูดในสิ่งที่เกิดขึ้น และเปิดใจรับฟังแบบไม่มีอคติ